EU Project “Обучения за професионално развитие”

 • На 01.03.2018 г. "Зеебургер Информатик" ЕООД, стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-1.021-0308 – “Обучения за професионално развитие”.
 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и бюджета на Р. България.
 • Общият размер на финансирането е 223822.50 лв., от които 190 249, 13 лв. са средства от ЕСФ, a 33573.37 лв. са средства от национално финансиране.
 • Срок на договор за изпълнение:
  14 месеца, от 01.03.2018 год. до 01.05.2019 год.

 Цели на проектното предложение:

 • Подкрепа и повишаване на квалификацията на наетите по трудово правоотношение лица в "Зеебургер Информатик", чрез включване в курсове за повишаване на професионалната квалификация, както и обучения по ключови компетентности. Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила. Подобряване условията за увеличено инвестиране в човешкия капитал, чрез по-добро и по-достъпно образование
 • Разширяване на капацитета на фирмата, чрез прилагане на придобитите знания на лицата от обученията при разработване на нови и иновативни услуги
 • Повишаване способността на наетите лица в "Зеебургер Информатик", да посрещнат бързите промени на пазара на труда и да се повишат адекватността на уменията им съобразно нуждите на работодателя
 • Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ

Резултати:

 • Ще бъдат запазени съществуващите работните места след приключване на проектните дейности
 • Ще се създадат предпоставки за създаване на нови работни места
 • Ще се създадат условия за устойчива заетост и кариерно развитие
 • Ще се повиши и запази конкурентоспособността на фирмата
 • Ще се повиши качеството на предлаганите услуги
 • Ще се повиши предлагането на услуги към повече чуждестранни клиенти
 • Интегрирането на българския пазар на труда към единния европейски пазар
 • Повишаване на квалификацията на заетият персонал и от тук да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда
 • Ще се повиши адекватността на уменията на лицата
 • Ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места
 • Повишаване самочувствието на заетите лица, тяхната удовлетвореност, желание и стремеж за постоянно професионално развитие
 • Повишаване на възможностите им за кариерно развитие и включването им в допълнителни обучения за повишаване на тяхната квалификация