Информация относно авторските права

Марките SEEBURGER

В световен мащаб повече от 10 000 компании използват и оценяват решенията на SEEBURGER AG („SEEBURGER“), като се възползват от търговските марки на SEEBURGER, които представляват висококачествени услуги и софтуерни продукти. Само чрез тези търговски марки нашите клиенти са в състояние да отличат висококачествените решения SEEBURGER от други решения. Поради тази причина защитата на търговските марки на SEEBURGER, както и на всички марки на дружествата, свързани със SEEBURGER, е от съществено значение.

Тази информация за авторски права съдържа непълни списъци с търговски марки на SEEBURGER AG и регистрирани търговски марки на SEEBURGER AG със съответните общи имена в Германия и много други страни. Този списък с марки се актуализира периодично. Ако запазената марка на SEEBURGER не е в списъка, това не представлява отказ от правата върху запазената марка. SEEBURGER има право да променя съдържанието на тази информация относно авторски права по всяко време и без предизвестие.

Имената на SEEBURGER AG, логото на SEEBURGER AG, търговските марки на SEEBURGER, информацията или публикуваното от SEEBURGER или части от него могат да бъдат използвани само с изричното предварително писмено съгласие на SEEBURGER AG.

Съдържанието на тази Информация относно авторски права се предоставя от SEEBURGER AG и е само с информационна цел. Освен ако изрично не е договорено друго, SEEBURGER не поема отговорност за използваемостта на тази информация за каквато и да е цел. Условията на този уебсайт „Webseiten – Nutzungsbedingungen“ важат и за тази Информация относно авторски права.

Ако имате въпроси относно използването на търговските марки на SEEBURGER, моля, изпратете имейл на info@seeburger.de. SEEBURGER зачита правата и интелектуалната собственост на трети страни. Очакваме това и от нашите потребители. Ако се интересувате от визуализация или графики на този сайт или ако искате да използвате някоя от тези визуализации или графики, моля изпратете ни имейл: info@seeburger.de.

Изисквания към търговските марки на SEEBURGER

 • В случай на позоваване на търговски марки на SEEBURGER, следната препратка към правата на собственост трябва да бъде прикрепена към Информацията относно авторските права на придружаващите материали или в долната част на рекламите, които съдържат такива препратки: „[SEEBURGER TRADE MARKS (N)] е / са търговски марки или регистрирани търговски марки на SEEBURGER AG в Германия и много други страни.“
 • Всяко използване на името на SEEBURGER AG, на някое лого на SEEBURGER AG,на търговските марки SEEBURGER AG, информация, публикация от SEEBURGER или части от нея се определя от декларацията за съгласие на SEEBURGER и се ограничава до посочената в нея цел.
 • Регистрираните търговски марки са обозначени със символа ®. Търговските марки, които не са регистрирани или предстои да се регистрират, са обозначени със символа ©. Доколкото е възможно, тези символи трябва винаги да се използват, с изключение на формулярите за показване, при които поради ниска резолюция символът може да не бъде разпознат.
 • Регистрираната търговска марка SEEBURGER се прилага за всички стоки и услуги, предоставяни от SEEBURGER, т.е. за цялата продуктова гама на SEEBURGER. По тази причина правилните имена са SEEBURGER®-Software, SEEBURGER®-Solution, SEEBURGER®-Application и др.
 • Ако позоваването се отнася до SEEBURGER като компания, а не като търговска марка SEEBURGER, насоките за използването на запазените марки не се прилагат. Това означава, че символът ® не се използва в контекст, за да се изрази „SEEBURGER обяви днес“, „SEEBURGER предлага решения за клиентите готови“ и „екипът за софтуерни разработки на SEEBURGER“. Формулировката „на SEEBURGER“, описваща някои от особените характеристики на SEEBURGER, може да се използва, когато се отнася за SEEBURGER като компания, а не за търговската марка SEEBURGER. Например: „визията на SEEBURGER“ или „многогодишният опит на SEEBURGER“.
 • Запазената марка е приписваща или ключова дума, използвана като наименование, което е свързано и отбелязано с тире. Формулировката „Seeburger Software“ е неправилна. Вместо това „SEEBURGER®-Software“ е правилно изписано. Правилният правопис относно изписването с главни или малки букви, включително начална главна и последващи малки букви или изцяло главни букви, могат да бъдат намерени в Информацията относно запазените марки.
 • Както е посочено по-горе, търговските марки трябва да носят съответния символ (напр. © или ®). В случай, че използването на такъв символ прави твърде объркващо представянето, символът се въвежда с общото име на решението и съответния символ (© или ®) при първото му използване (както в заглавието, така и в текста). След такова въвеждане символът и общото име вече не е необходимо да се посочват с търговската марка. Например: „SEEBURGER®-BIS: explore® е много популярен сред входното ниво на EDI. BIS: explore може да се използва за ... ©.
 • Всички търговски марки се използват с официалното и одобрено наименование, изписани със съответните малки и големи букви. За правилния правопис и подходящото изписване на големи и малки букви, моля, вижте, представената по-долу Информация относно запазени марки за търговските марки на SEEBURGER.
 • Никога не използвайте регистрирана търговска марка като съществително, а винаги като целева дума или атрибут. Например, формулировката „Със SEEBURGER Вие можете да обменяте фирмените данни“ е неправилно изписване. Правилната формулировка може да бъде например "С помощта на SEEBURGER-решение можете да обменяте фирмена информация“.
 • Трети страни като програмисти, партньори, клиенти нямат право да включват лога или търговски марки на SEEBURGER или на дъщерно дружество на SEEBURGER в името на техните продукти, компании или домейни. В случай, че SEEBURGER даде изрично разрешение да се използва съответната търговска марка, следната информация има за цел да подпомогне трети страни и служителите на SEEBURGER да си сътрудничат с трета страна за правилното използване на търговски марки:
  • Решенията и услугите на SEEBURGER могат да бъдат идентифицирани само със съответната търговска марка. Например BIS: explore може да не се показва само като „SEEBURGER software ©, а като „SEEBURGER BIS: explore®“ или “BIS: explore®, продукт от компанията SEEBURGER“.
  • Ако използвате или споменавате вербално запазени марки на SEEBURGER във Вашите реклами, брошури, документация, презентации, уеб сайтове, собствена реклама и интернет търсачки, трябва при всички случаи да бъде ясно и недвусмислено, че това е продукт или защитена търговска марка на ЗЕЕБУРГЕР.
  • Търговските марки на SEEBURGER не могат да бъдат включени от трети страни в наименованията на продукти или услуги, компании, домейни, заглавие на документацията и т.н. Също така е забранено използване модификации на търговските марки на SEEBURGER.
  • Не използвайте търговската марка на SEEBURGER за компютърно сравняване или контекстуално представяне, дори ако това понятие може да се счита за общоприето или за ежедневна употреба. Използване или показване като напр. „Лесно за употреба като WinELKE" или "Подобно на BIS: exlpore ©" са недопустими формулировки.
  • При никакви обстоятелства не се допуска позоваване на SEEBURGER при препоръчване или поддържане на продукт на трета страна. Например недопустимо е обучителни програми на трета страна да се представят като „разрешено SEEBURGER обучение“.
 • До степента, разрешена от SEEBURGER, използването на копиране и разпространение на документи, включително документите, информацията и свързаните графики, предоставени на този уебсайт, трябва винаги да се правят във връзка със следното известие за авторски права и трябва да показват на всеки екземпляр или копие:

© Copyright 2019 SEEBURGER AG. All rights reserved.

Информация относно запазените марки

Списък на марките на SEEBURGER: 4invoice®, iMartOne®, SEEBURGER®, SEEBURGER Business-Integration Server®, SEEBURGER Logistic Solution Professional®, SEEBURGER Web Supplier Hub®, WinELKE®, SEEBURGER File Exchange®, SEEBURGER Link®, SMART E-Invoice® и други продукти и услуги на SEEBURGER, посочени в текста, както и съответните лога са търговски марки или регистрирани търговски марки на SEEBURGER AG в Германия и други страни по света. Всички други имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им компании.

Софтуерните продукти, предлагани от SEEBURGER AG, или софтуерни продукти, предлагани от партньори, могат да съдържат софтуерни компоненти от други производители на софтуер. Що се отнася до други марки, касае се за следните:

SAP®, SAP® R/3®, SAP NetWeaver®, SAP Cloud Plattform & Cloud Plattform Integrator®, SAP Archive Link®, SAP S4/Hana®, SAP® GLOBAL TRADE Service® (SAP GTS), SAP Fiori®, ABAP™, SAP ARIBA® са регистрирани търговски марки на SAP AG.

Microsoft, Windows, Windows Phone, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight и Visual Studio са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други страни.

Linux е регистрирана търговска марка на Linus Torvalds в САЩ и други страни.

UNIX, X / Open, OSF / 1 и Motif са регистрирани търговски марки на Open Group.

Adobe, логото Adobe, Acrobat, Flash, PostScript и Reader са регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и / или други страни.

HTML, XML, XHTML и W3C са търговски марки, регистрирани търговски марки или се претендират от Масачузетския технологичен институт (MIT), Европейския изследователски консорциум по информатика и математика (ERCIM) или университета Кейо като несобствени марки.

Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и нейните дъщерни дружества.

Всички други споменати имена на фирми и софтуер са регистрирани търговски марки или нерегистрирани търговски марки на техните съответни компании и като такива са предмет на правни регулации.